top of page

GDPR - Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig

Vi sparar inte och behandlar bara personuppgifter för statistik om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna få statistik om om sidobesökare. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.. Dina uppgifter kommer att ej att sparas .
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med google för statistik om sidobesökare. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part , förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU].

Personuppgiftsansvarig är Maffia Comedy. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.

bottom of page